İçeriğe atla Altbilgiye atla

KVKK

KVKK BİLGİ EDİNME FORMU

Astrologyturk Neyir Gizem Yılmaz Şahıs Şirketi (“Şirket) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve

Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

No.Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresYapılması Gereken
Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen, iadeli taahhütlü veya Noter yolu ile olarak başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur)   Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.  
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla   E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.  
E-posta yöntemiyle [email protected] adresineŞirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e- posta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi  E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.  

Üçüncü kişilerin ilgili kişiler adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları özel bir yetki içeren vekaletname veya avukatlar için genel avukatlık vekaletnamesi ile mümkündür. Avukatlar açısından bilgi alma talebi yapılabilmesi için, müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekir.

İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

Astrologyturk Neyir Gizem Yılmaz Şahıs Şirketi

ADRES    Karşıyaka / İzmir

  Tel: 05528780335

  Fax:

Mersis No:

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Ad:

Soyad:

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

Tebligat Adresiniz:

Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz (Kullanıcı, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):

Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin:

Dur ana hatAdresime gönderilmesini istiyorum.

Dur ana hatE-posta gönderilmesini istiyorum.

Dur ana hatElden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) : Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :